Boekbespreking: Dáárom glo ek

DaaromGloEkDáárom glo ek

’n Uitnodiging tot ’n geloofsreis in ’n tyd van twyfel en verwarring.
Cas Vos.
2015.
Wellington: Bybelkor.
253 bladsye.

‘Ek het weer na God se stem in sy Woord begin luister, begin bid. Stil en hardop. God is nie dood nie. Net op papier is Hy dood. Hy is vrygespreek. God het al die teoloë oorleef. Ek is dankbaar dat dit gebeur het.

Liewe Here, welkom in ons midde’ (p 67).

In ‘n opkomende genre van werke wat kernprobleme van moderne Christene aanspreek, lewer Cas Vos ‘n unieke bydrae. Sy boek, Dáárom glo ek, bestaan uit twaalf hoofstukke, wat begin by die vraag waarom ‘n mens nog glo, en die erkenning van twyfel. Vanuit die staanspoor maak Vos dit duidelik dát hy glo, en spel vervolgens die redes uit wáárom hy steeds kan bly glo. Eerstens verduidelik hy ‘n verwarrende reeks religieuse terminologie, soos onder andere ateïsme, deïsme, panteïsme, panenteïsme en gee voorbeelde van verskillende geleerdes wat hulle hiermee vereenselwig het. Uiteindelik kies hyself vir die ‘God van die poreuse werklikheid’ (pp 65-70). Hiermee bedoel hy, ‘n God wat in die wêreld maar ook groter as die wêreld is; ‘n God wat Hom nie aan die wêreld onttrek het nie, maar die Een is wat dit geskape het en met Wie die mens ook ‘n persoonlike verhouding kan hê; ‘n God wat ‘n mens nie met die verstand kan omvat of is skemas kan inpas nie; ‘n God wat Hom bekend maak as die Vader, Seun en Heilige Gees.

TEObutton

Deur die res van die boek behandel Vos al die dinge wat die hedendaagse mens kan laat twyfel. Twee van die grootste probleme is die moderne tegnologiese eeu en die wetenskap, en die probleem rondom lyding. Die wetenskap laat vrae ontstaan oor aspekte soos byvoorbeeld die Skepping, die maagdelike geboorte en die opstanding, en lyding sukkel om God se almag en sy liefde te versoen. Nêrens probeer Vos ‘n kits-antwoord gee nie, en ook probeer hy nie ‘n keuse tussen harde wetenskap en blinde naïewe geloof uitoefen nie. Hy ontvlug ook nie in die vaagheid van misterie of metafoor nie. Wat die boek merkwaardig maak, is Vos se teologies-wetenskaplike benadering. Elke hoofstuk word deeglik toegelig met insigte van teoloë – van die ou Kerkvaders tot vandag – sowel as voorbeelde uit die Bybel, die Ou – en die Nuwe Testament en telkens doen Vos moeite om die tekste se ontstaansprosesse sowel as die historiese situasie te verduidelik. En trou aan Cas Vos se aard as digter, verwoord hy sy eie belewenisse, sy twyfel, sy verstaan, sy geloof, in digvorm. Geloof is ook spirituele kuns.

Die boek sluit af met ‘n versugting – ‘Heimwee na God.’ Binne ‘n gebroke wêreld smag die mens om God, of tekens van God te sien. Vos gebruik Openbaring 15:3-4 op die wyse waarop Psalm 86:8-9 hierby geïntegreer is. Daar bestaan ‘n intense behoefte by mens en skepping dat stryd en hartseer sal verdwyn, en dat die nuwe hemel en aarde ‘n werklikheid sal word. In ‘n sinlose wêreld en sinlose lyding, is dit slegs geloof die gelowige se enigste metgesel, en uiteindelik dit wat sin aan die hede en aan die toekoms gee. ‘’ Die heimwee sal eendag oorgaan in lof om God se troon. Ons sal by God in Sion wees, in die nuwe Jerusalem op die nuwe aarde. Dáárom glo ek – tot my reis voltooi is’ (p 227).

In hierdie boek word daar op ‘n pastorale toon diep en moeilike probleme ontgin. Wat van religie en evolusie? Waar is God? Is daar ‘n God? Indien wel, hoekom is Hy so ver? Het Hy en ek enigsins iets vir mekaar te sê? Waar pas die kerk in, en wat van homoseksualiteit? Hierdie vrae word verligtend verken op ‘n manier van geloof wat na die rede roep, geloof wat rede nie uitsluit nie, maar insluit. Dáárom glo ek is ‘n persoonlike maar ook ‘n teologies-wetenskaplike geloofsbelydenis, en word aanbeveel vir die moderne gelowige wat dikwels teen ongeloof moet stry. In sy genre lewer die boek ‘n verligtende bydrae tot die huidige diskoers.

Deur: Gerda de Villiers

WBanners-mrt15-3